Winkelwagen
Subtotaal
Korting
€ -
Bezorgkosten
Totaal

15 maart is het zover! Dan bestaan we alweer 7 jaar, en om dit te vieren verloten we een jaar lang gratis pizza's.

Hoe doe je mee? Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier op onze website of via Facebook.

Geef aan welke pizza je graag zou willen winnen voor een jaar lang, en waarom je graag wil winnen.

Je kunt meedoen tot 30 maart. Op 31 maart maken we de winnaar bekend.


Actievoorwaarden: 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win een jaar gratis pizza’s’ (hierna: 'Actie'). De algemene voorwaarden van Eetcafé Toscane en deze specifieke actievoorwaarden zijn van toepassing op deze actie. Waarbij deze laatste leidend is. 

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Eetcafé Toscane V.O.F., gevestigd aan Doormanstraat 20A Hierna te noemen ‘Toscane’. 

1.2 De Actie loopt van 27 februari t/m 15 maart 2019 (hierna: "Actieperiode'). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Toscane is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziende versie van de voorwaarde zal zo snel mogelijk op de website van Toscane worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. DEELNAME

2.1 Deelname is mogelijk van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019.

2.2 Elk natuurlijk persoon, zonder minimumleeftijd, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

2.3 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;

(b) medewerkers van Toscane;

(c) eenieder die op enigerlei wijzen direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie;

2.4 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.5 Elke deelnemer staat ervoor in dat de verstrekte persoongegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste persoonsgegevens heeft opgegeven, heeft Toscane het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

2.6 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft Toscane het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

2.7 Elke deelnemer mag maximaal één keer inschrijven in de Actieperiode.

2.8 Toscane heeft te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

3. ACTIEMECHANISME

3.1 Deelnemers doen mee aan de Actie door zichzelf op te geven via Facebook of de actiepagina van Toscane. Het is verplicht alle invulvelden in de pagina in te vullen. 

3.2 De Actiepagina staat gedurende de actieperiode live. Gedurende deze weken kunnen mensen zich opgeven. 

3.3 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.4 Kosten voor deelname is gratis.

4. PRIJS

4.1 Met de Actie kan een prijs worden gewonnen. Deze prijs bestaat uit een jaar lang gratis pizza. Een jaar lang gratis pizza is een wekelijkse tegoedbon met een waarde van de gekozen pizza met een totaalwaarde van ongeveer € 520. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door Toscane. De tegoedbonnen dienen voor april 2020 verzilverd te zijn.

4.2 In totaal wordt een pizza tegoed weggegeven met een gemiddelde waarde van € 520,-.

4.3 Over de trekking, winnaar of prijs wordt niet met (andere) Deelnemers en/of derden door Toscane gecorrespondeerd.

4.4 Over het in ontvangst nemen van de prijs zal met de prijswinnaar persoonlijk afspraken gemaakt worden.

4.5 De prijs kan niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

4.6 Toscane neemt de over de prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

5. (PERSOONS)GEGEVENS & PUBLICITEIT

5.1 Eventuele verzamelde persoonsgegevens, zijnde de namen van de deelnemers, contactgegevens en persoonlijke verhalen kunnen worden gebruikt door Toscane. Ze worden verder niet verstrekt aan andere deelnemers, partners of derden, en zullen worden verwerkt conform de bepalingen in de WBP. 

5.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten worden verbonden. Het materiaal dat tijdens de Actie wordt ingezonden en gemaakt door de Deelnemers mogen door Toscane worden gebruikt voor publicitaire en redactionele doeleinden. 

6. OVERIG

6.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door Toscane.

6.2 Toscane behouden zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op de schorten of te beëindigen.

6.3 Toscane en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

6.4 Toscane zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

6.5 Op deze Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

6.7 In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Toscane

6.8 Eventuele vragen of klachten over de Actie kan men zich schriftelijk wenden tot:

Eetcafé Toscane V.O.F. 

Doormanstraat 20A

7622HL Borne

E-mail: info@toscaneborne.nl

  

 

Toscane streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen.